На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Поняття (реферат), стр. 1

Реферат

на тему:

“ПОНЯТТЯ”

План

1. Поняття, форми мислення.

2. Мовні засоби вираження поняття.

3. Основні логічні способи понять:

а) аналіз;

б) синтез;

в) порівняння;

г) абстрагування;

д) узагальнення.

Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети і явища в їхніх істотних ознаках.

Із цього визначення випливає, що поняття – це уявний образ предмета, його відображення, а не сам предмет. Тому поняття про предмет не можна змішувати із самими предметами, відбитими в цих поняттях поняття – це логічна форма думки, думка про предмет.

Поняття відтворює не все, що має предмет, не всі його ознаки, а тільки істотні.

Ознакою називається все те, в чому предмети схожі один з одним або чим відрізняються.

Поняття – результат глибокого пізнання предметів або явищ. Щоб утворити поняття, необхідно вивчити предмет у всіх істотних його проявленнях. Вироблення того чи іншого поняття завжди є кроком до пізнання навколишнього світу, щаблем у розвитку науки.

Поняття і слово – це одне і те ж саме. Поняття є категорією мислення, слово – категорією мови. І як думка перебуває у нерозривному зв’язку з мовою, так і поняття органічно пов’язане зі словом.

Слово – матеріальна дійсність поняття. Поняття не може існувати інакше, як втілившись у слові. Слово виражає і закріплює певне поняття.

Поняття може бути виражене одним словом (наприклад, держава), або сполученням слів (політика держави, державне право).

Здатність слів виражати різні поняття породжує іноді плутанину, неясність в аргументації. Тому в науці користуються не просто словами, а термінами.

Термін – це слово, яке має чітко визначене значення.

Будь-яка наука прагне, щоб кожен термін мав єдине значення. Багатозначність термінології призводить до усіляких непорозумінь у дискусіях, до помилок як у мисленні, так і в практиці. Неточна термінологія викликає невизначеність у мисленні, змішуванні понять і явищ дійсності. Тому питання термінології не байдужі будь-якій науці.

У процесі утворення понять користуються такими логічними способами, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення.

При вивченні предмета, визначення його істотних ознак доводиться постійно порівнювати його з іншими.

Порівняння дає змогу виявити загальне у предметів, те, чим вони схожі, а також чим вони відрізняються один від одного, дати оцінку виявленим ознакам, згрупувати предмети по класах тощо. Порівняння здійснюється на основі взаємодії аналізу і синтезу.

Аналізом називається мислений розклад предмета на складові його частини.

Перш ніж виділити істотні ознаки предмета, необхідно знати, що є у предмета, які ознаки, елементи, сторони складають його. Слід дослідити кожну властивість окрему та у зв’язку з іншими властивостями. Це досягається за допомогою аналізу.

Вивчивши предмет частинами, необхідно потім установити його в цілому. Це завдання вирішує синтез.

Синтезом називається уявне поєднання частин предмета, розчленованого аналізом, у єдине ціле.

Аналіз і синтез знаходяться у нерозривній єдності, вони взаємопов’язані і взаємообумовлені: аналіз завжди допускає синтез, а синтез – аналіз.

Абстрагування – це уявне виділення істотних ознак предмета і відокремлення від маси інших властивостей. Результат абстрагування називається абстракцією. У цьому розумінні будь-яке розуміння є абстракція.

При утворенні поняття вивчаються не всі предмети класу, а тільки деякі. Істотні ознаки, виділені в окремих предметів шляхом узагальнення, поширюються на всі останні предмети класу, на клас в цілому.

Узагальнення – це такий логічний спосіб, завдяки якому здійснюється уявний перехід від одиничного до загального шляхом об’єднання однорідних предметів у класи на основі їхніх спільних ознак.

Вироблення поняття – це не одноактна дія, а складний пізнавальний процес. Формування понять нерозривно пов’язане із практичною діяльністю людини. Практика – основа виникнення і розвитку понять, а також критерій їхньої істинності. Вироблене поняття використовується потім як засіб подальшого пізнання навколишнього світу.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке поняття?

2. Чи пов’язане поняття і слово?

3. Які логічні способи використовуються у процесі утвор

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.