На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Предмет судової промови (реферат), стр. 1

Реферат на тему:

Предмет судової промови

Судова промова — це промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і присутніх при роз­гляді кримінальної, цивільної, адміністративної справи, в якій

містяться висновки щодо тієї чи іншої справи.

Виступаючи в суді з промовою, прокурор і адвокат підбивають підсумки не лише судового розгляду справи, але і всієї своєї попе­редньої праці, аналізують докази, висловлюють свою позицію у справі, міркування з питань, на які суду необхідно дати відповідь під час складання вироку, рішення, постанови, ухвали.

Згідно зі ст. 318 КПК України у судових дебатах, крім проку­рора й адвоката (захисника), можуть брати участь громадський об­винувач і громадський захисник; потерпілий і його представник;

цивільний позивач і цивільний відповідач та їх представники; близькі родичі, опікуни або піклувальники підсудного (як захисники) і сам підсудний.

У цивільному процесі у судових дебатах можуть брати участь:

позивач та його представник; відповідач та його представник; третя особа, яка заявила самостійні позовні вимоги, та її представник;

третя особа без самостійних вимог; уповноважені органів держав­ного управління, профспілок, державного підприємства, установи, кооперативних організацій та їх об'єднань, представники громадсь­ких організацій і трудових колективів і, звичайно ж, прокурор (ст. 194 ЩІК України).

В адміністративному процесі згідно зі статтями 268—279 Ко­дексу України про адміністративні правопорушення на засіданні суду заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи. До них відносяться: особа, яка притягається до адміністративної відпові­дальності; потерпілий; законні представники особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; адвокат; прокурор.

Судова промова державного обвинувача у кримінальному про­цесі своїм змістом має: громадсько-політичну оцінку злочину й осо­би підсудного; характеристику складу злочину, який, на його дум­ку, знайшов своє підтвердження в судовому засіданні; вичерпний аналіз зібраних і перевірених на судовому слідстві доказів і обгрун­тування ними своєї позиції щодо вини підсудного, кваліфікації його дій та міри покарання. Крім того, прокурор у своїй промові підтри­мує пред'явлений ним або цивільним позивачем позов, якщо цьо­го вимагає охорона державних чи громадських інтересів або прав громадян, а також висловлює й обґрунтовує свою думку з усіх інших питань, які належить вирішити судові під час постановления виро­ку (ст. 324 КПК України).

Судова промова громадського обвинувачення повинна насамперед відобразити ставлення до вчиненого злочину та особи підсудного громадської організації або колективу трудящих, які уповноважили його для участі в судовому розгляді справи. Проте громадський об­винувач* є самостійним учасником процесу і викладає судові свою думку про доведеність обвинувачення, суспільну небезпеку вчине­ного злочину та особи підсудного, грунтуючись на даних судового слідства. У своєму виступі він має право також висловити свої мірку­вання щодо застосування кримінального закону, міри покарання та інших питань.

Судові промови цивільного позивача і цивільного відномдача або и представників своїм основним змістом мають питання, які сто­суються відшкодування завданої злочином майнової шкоди: дове­дення чи недоведення факту вчинення злочину, наявність чи відсутність підстав для пред'явлення і задоволення позову, його пред­мета та розміру відшкодування. Питання вини підсудного та обран­ня йому міри покарання ними не обговорюються, оскільки це не пов'язано з цивільним позовом.

Судова промова громадського захисник, спрямована на вико­нання функції захисту. В ній громадський захисник викладає судові свої міркування з приводу: обставини, що пом'якшують вину підсуд­ного або виправдовують його; можливості пом'якшення йому покарання; умовного засудження чи відстрочки виконання вироку, мож­ливості передати підсудного на поруки громадській організації чи трудовому колективу, від імені яких громадський захисник бере участь у розгляді справи. При цьому громадський захисник обов'яз­ково дає характеристику особи підсудного, виходячи з його трудо­вої та громадської діяльності.

Судова промова захисника, зумовлена його функцією у кримі­нальному процесі — функцією захисту і повністю підпорядковуєть­ся відстоюванню законних інтересів свого підзахисного. За своєю структурою вона, як правило, є аналогічною промові державного обвинувача. Проте за своєю спрямованістю — різко відмінною від промови прокурора. Захисник у своїй промові всі факти і докази розглядає під кутом інтересів підсудного, тлумачить їх так, щоб спро­стувати обвинувачення, а якщо воно безсумнівно доведене — по­м'якшити його вину і відповідальність.

Репліка — частина судової промови, основне призначення якої коротко, в стислій формі звернути увагу суду на перекручен

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.