На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Україна на початку ХХ ст. (реферат), стр. 1

Україна на початку ХХ ст.

Таблиця . Економічний розвиток українських земель

У складі Російської імперії

У складі Австро-Угорської імперії

Входила Східна, Південна та Центральна Україна, де проживало понад 20 млн. українців.

Українські землі давали 70 % вугілля, 57.2 % залізної руди, 52 % чавуну, 80 % цукру імперії, 90 % експортованої Росією пшениці.

На Україну припадало 70 % усього видо­бутку сировини імперії та 15 % її потуж­ностей у виробництві готових товарів. Економічна криза 1900-1903 pp. най­більшої гостроти набула у важкій проми­словості.

Високий рівень концентрації виробницт­ва. Монополістичні об'єднання: синдикат цукрозаводчиків (1887), «Продамет», «Трубопродажа». «Продвагон» (1902), «Цвях» (1903), «Продвугілля» (1904). Швидко розвивається кооперативний рух, який очолював «артільний батько» М. Левитський.

Нараховувалося 130 міст (Одеса -404 тис. мешканців. Київ - 248 тис., Харків - 174 тис.). Українці становили менше третини міського населення. На селі зберігалося поміщицьке землево­лодіння, яке швидко занепадало. Погли­билася соціальна диференціація селянст­ва.

Малоземелля штовхало селян до міграції у східні райони Імперії.

Царський уряд переслідував українську мову, культуру

Входила Східна Галичина, Буковина, Закарпаття. Проживало близько 5 млн. українців.

Ці землі були одними з найубогіших у Європі, їх називали «коморою економічних абсурдів». У промисловості" переважали дрібні підприємства. Найбільш розвинуті га­лузі промисловості: нафтова (давала 5 % світового видобутку нафти), дере­вопереробна, горілчана, видобуток солі, гірського воску.

Виникають монополістичні об'єднанні: «Галицько-Карпатське товариство», «Галичина», «Мундус», «Сольва».

У 1904 р. засновано Ревізійний союз українських кооперативів (РСУК), що став організаційно-ідейним центром українських кооперативів. На початку XX ст. пряшівський єпископ Ю. Фірцак започаткував «Верховинську акцію» (так назвали ряд заходів щодо поліпшення становища селян), заснову­валися кооперативи, ощадні каси, гос­подарські та промислові спілки.

Найбільші міста: Львів (200 тис. ме­шканців); Чернівці, Мукачеве. Украї­нці становили 25-30 % міських жите­лів. Поляки - понад 30 %, євреї - біль­ше 40 %.

Продовжувало зберігатися поміщицьке землеволодіння (понад 40 % орних зе­мель належало 2400 великим землевла­сникам).

Безземелля селян зумовило велику емі­грацію за океан

Таблиця . Наростання революційного руху

Робітничий рух

Селянський рух

Студентсько-учнівський рух

Земсько-ліберальний рух

Основні форми: страйки, демонстрації.

Початок рухові поклала перша в Російській імпе­рії велика маївка 1 трав­ня 1900 р. в Харкові (взяло участь 10 тис. чо­ловік, розігнана війсь­ками, 150 чоловік за­арештовано).

1901-1902 pp. страйки і демонстрації пройшли в Києві, Харкові, Катери­нославі, Одесі, Полтаві. В липні-серпні 1903 р. до загальнополітичного страйку приєдналися ро­бітники Одеси, Києва, Миколаєва, Єлисаветграда, Катерино-слава, Житомира, Донбасу, Чер­нігова, Севастополя

Спрямований проти поміщиків, за ліквідацію поміщицького землеволо­діння й розподіл землі між селянами. У 1900-1904 pp. на Україні сталося понад 1000 селянських виступів, що охопили 1300 сіл. Кількість активних учасників становила понад 800 тис. чо­ловік.

Широкого розмаху селянські виступи набрали в Полтавській, Харківській губерніях весною 1902 р. Вони охо­пили 337 сіл з населенням 160 тис. чо­ловік. Селяни розгромили 105 маєт­ків. Виступи були придушені війсь­ками. Понад 1 тис. чол. було віддано під суд. На селян накладено грошо­вий штраф у 800 тис. крб.

У червні-серпні 1902 р. відбувся ма­совий страйковий рух селян Західної України, в якому взяло участь понад 100 тис. чол. Був придушений військами. Поміщики пішли на поступки

Активізації руху сприяли «Тимчасові правила про відбування військової по­винності вихованцями вищих навчаль­них закладів, яких виганяють з цих за­кладів за вчинення гуртом безпоряд­ків», затверджені в 1899 р.

У червні 1900 р. в Одесі пройшов не­легальний Всеросійський з'їзд студен­тів. Поліція заарештувала делегатів.

У січні 1901 р. за розпоряджень-ням властей 183 студентів Київського уні­верситету за революційну діяльність було віддано у солдати. У січні-лютому 1902 р. пройшов загальноросійський студентський страйк, в якому взяло участь 30 тис. студентів 35 вищих навчальних закладів.

У 1901 р. активізувався студентсько-уч­нівський рух у Галичині. Його очолили студенти Львівського університету. Вимагали скасування обмежень на культурний розвиток українського наро­ду, створення українського університету

Центрами лібераль-ного руху стають земст­ва.

У 1901 р. у Полтаві представники земств чо­тирьох лівобережний гу­берній України провели з

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.