На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Україна в умовах незалежності (реферат), стр. 1

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗА­ЛЕЖНОСТІ

Україна в умовах незалежності

Головні завдання

Формування органів державної влади

Створення націо­нальної економіки

Відродження наці­ональної культури

Становлення України як суверенної держави на міжнародній арені

Як відбувалося вирішення головних завдань України в умовах незалежності, які успіхи були досягнуті, в чому полягали труднощі становлення незалежної держави ви дізнаєтесь з таблиць, які вміщено далі.

Формування органів державної влади незалежної України (1991-1994 рр.)

· У відповідності з Декларацією про державний суверенітет, Україна — демократична держа­ви, влада в якій здійснюється за принципом її розподілу на три гілки:

законодавчу;

виконавчу;

судову.

· Законодавча влада України — Верховна Рада. До 1994 р. продовжувала роботу Верховна Рада, обрана ще в 1990 р В 1994 р. було обрано нову Верховну Раду. В Верховній Раді більшість депута­тів складали члени КПУ (В 1991 р. КПУ було заборонено на підставі звинувачення у причетності до заколоту, але в 1993 р. була створена нова КПУ, яку очолив П. Симоненко).

· Виконавча влада України — Кабінет Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром. Виконавчу владу призначає Президент за згодою Верховної Ради. Виконавча влада за період з 1991 по 1994 pp. кіль­ка разів змінювалась, а в 1993 р. вся повнота виконавчої влади за рішенням Верховної Ради була надана Президенту України Л. Кравчуку. Л. Кравчука було обрано Президентом України загальнонародним голосуванням 1 грудня 1991 р.

· В 1992-1994 рр у всіх областях, містах Києві, Севастополі було введено посаду представни­ків Президента — вищих посадових осіб виконавчої влади.

· Судова влада України — система судів, що контролювалась Генеральною прокуратурою, потребувала реформування, але здійснити реформу судової системи не вдалося.

· В 1991-1992 pp. було законодавче оформлено процес створення національної армії, а також Служ­би безпеки, органів і військ внутрішньої служби, Національної гвардії, прикордонної варти.

· В 1994 р. Президентом України було обрано Л. Кучму. В 1992-1993 pp. Л. Кучма був Прем'єр-міністром. Після відставки з поста Прем'єр-міністра він очолював Раду промисловців і підприємців України.

Формування органів державної влади відбувалося в демократичних умовах:

· Вибори Президента і Верховної Ради здійснювались на альтернативній основі, були загальни­ми, рівними, таємними.

· В засобах масової інформації широко висвітлювались всі питання, що були пов'язані з форму­ванням органів державної влади.

Нові тенденції в культурному і духовному житті

Наприкінці 80-х — на початку 90-х років культура вперше за більш аніж 70 років позбулася ідеологіч­ного підпорядкування комуністичній партії. Це створювало умови для національного відродження у сфері культури.

Але економічна криза 90-х років, зменшення можливостей державної підтримки культури поставили її в принизливу залежність від приватного комерційного фінансування. Ситуація, що склалася в куль­турному і духовному житті суспільства, є тривожною. Вона вимагає невідкладних заходів по створен­ню належних умов для подальшого розвитку культури України. Перш за все, мова йде про створення необхідної матеріальної бази, без якої унеможливлюється культурний поступ суспільства. Попри всі економічні негаразди, політичну боротьбу в українській культурі 80 — 90-х років спостері­гаються певні позитивні зміни. На цих нових явищах і тенденціях, що за ними стоять, слід зупинитися докладніше.

Утвердження принципів плюралізму в культурі

· Звільнення культури від диктату комуністичної ідеології. Свобода духовного розвитку людини.

· Різноманітність художньої творчості, духовного життя суспільства

· Визнання новаторських форм у мистецтві — авангардизму

Національне відродження культури

· Ліквідація «білих плям» української історії, культури

· Повернення читачам раніше заборонених творів (наприклад, романів В.Винниченка, драм М.Куліша, оповідань М.Хвильового, поезії Є.Плужника та ін.)

· Визнання творчості багатьох майстрів мистецтва (наприклад, художника Г.Синиці, композито­рів Г.Таранова, І.Белзи та багатьох інших).

· Українізація*

· Розширення сфери вжитку української мови

Зміни в системі освіти

Зміни в системі шкільної освіти

· В 1988 р. розпочався і продовжується до нині процес реформування системи освіти на прин­ципах демократизації усього навчально-виховного процесу.

· Створення навчальних закладів нових видів: ліцеїв, гімназій, шкіл з поглибленим вивченням певних дисциплін, приватних шкіл.

· В навчальному процесі почали використовуватись різноманітні підручники і програми.

Зміни в діяльності вузів

· Відкриття нових вузів (найбіль

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.