На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-х pp. (реферат), стр. 1

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК України В 1945 - СЕРЕДИНІ 50-х pp.

В 1945 p. перед Україною постає надзвичайно складне завдання — підняти з руїн країну. Вирі­шити його можна було тільки ціною героїчних зусиль народу.

Як здійснювалась відбудова народного господарства України

• Відбудова народного господарства України розпочалась відразу ж після вигнання німецько-фашистських загарбників. В 1946 р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарства було прийнято Закон про відбудову народного господарства Украї­ни.

• У відповідності з цим законом відбудову народного господарства планувалося завершити до 1950р.

• В першу чергу відбудовувалась важка промисловість, транспорт, енергетика. В ці галузі спрямовувалось 88 % капіталовкладень.

• Сільське господарство отримувало 7 % вкладень і відбудовувалось за рахунок більш жорст­кої дисципліни в колгоспах. Збільшився сільськогосподарський податок. Колгоспникам, як правило, не сплачувалась заробітна платня.

• Для відбудови народного господарства використовувались репарації з Німеччини (сировина, устаткування), примусова праця військовополонених, колгоспників, робітників, інтелігенції.

• Відбудувати народне господарство України допомагали всі республіки СРСР. Наприклад, Дніпрогес відбудовували 120 підприємств СРСР, представники 26 національностей.

• Відбудова народного господарства проходила в умовах патріотичного піднесення народу. Заводи, шахти, дороги, електростанції, колгоспи були відбудовані ціною неймовірних зусиль, самовідданої праці мільйонів людей.

• П'ятирічний план відбудови народного господарства України в цілому було виконано.

• На відміну від країн Західної Європи відбудова економіки України здійснювалась без впрова­дження нових технологій і матеріалів. Відкидались ринкові відносини, зміцнювався команд­но-адміністративний стиль керівництва економікою. Поступово виникали засади техніко-технологічного відставання як України, так і СРСР від розвинутих країн Заходу.

• Легка і харчова промисловість, сфера охорони здоров'я, освіти, науки були відбудовані не в __повному обсязі, тому що їм приділялося замало уваги.

Відбудова народного господарства проходила в напруженій міжнародній обстановці—розпочалась «холодна війна» В цих умовах розраховувати можна було лише на власні сили. Країни Заходу згор­тали торгові відносини з СРСР, не здійснювали передбачені угодами поставки.

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х pp.

Освіта

• В 1950 р. мережа шкіл і вузів досягла довоєнного рівня.

• Введено обов'язкове семирічне навчання дітей, вечірня і заочна форма освіти.

• Створено фонд загальної освіти, що надавав допомогу дітям з незабезпечених сімей.

• Посилилася русифікація.

Відбудова системи освіти

Наука

Успіхи в розвитку науки

Втрати в розвитку науки

• В 1946 р. було здійснено запуск пер­шого в СРСР атомного реактора.

• Створено лабораторію моделювання і обчислювальної техніки при Інституті електроніки. В 1948-51 pp. тут було створено першу малу електронно-обчислювальну машину (ЕОМ).

• Винайдено автомат зварювання ме­талів (Інститут електрозварювання).

• В 1948 р. на серпневій сесії Всесоюзної академії сільського сподар-ських наук Т.Лисенко (якого під­тримував Й.Сталін) одержав перемогу над прибі­чниками генетики. Почались переслідування і ре­пресії проти генетиків і тих вчених-біологів, що поділяли їх позиції.

• Численних вчених звинуватили у прихильності до «буржуазної лженауки» (наприклад, С. Лебедева — творця обчислювальної техніки — пересліду­вали, звільняли з роботи).

НТР*і радянська наука

• Матеріальні і політичні умови не дали можливості науковим закладам України (як і СРСР в ці­лому) працювати на рівні світової науки, що викликало в подальшому зростаюче відставання від розвинутих держав.

• В окремих галузях (ракетно-космічна техніка, технічна кібернетика, фізика кристалів, танкобудування, літакобудування та ін.) Україна (як і СРСР в цілому) досягла значних успіхів.

Література і мистецтво

Література і мистецтво розвиваються в складних умовах

• 3 1946 р. посилюється контроль партійного апарату над культурою.

• Діячам культури висувається вимога беззастережного додержання класового підходу і принципу партійності в творчому процесі.

• ЦК КП(б)У у відповідності з рішеннями ЦК ВКП(б) приймає критичні постанови з питань літератури, діяльності театрів, часописів, щодо окремих письменників, художників, поетів.

• Принизливій критиці піддано О. Вишню, якого звинуватили у відхи­ленні від радянської ідеології.

• І.Сенченко (письменник) був звинувачений у співпраці з Хвильовим і у ворожому ставленні до радянського ладу.

• Ю.Яновський, М

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.