На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Польща. Економіко-географічна характеристика (реферат), стр. 1

Реферат

на тему:

Польща

Площа - 312 тис. км2. Населення - 38 млн чоловік. Столиця - Варшава.

Польща - одна з країн постсоціалістичної Європи, сучасна територія якої сформувалась після Другої світової війни. Польща - країна з вигідним економіко-географічним положенням, різноманітним господарством, розгалуженою систе­мою зовнішньоекономічних зв'язків. За останні роки економічні та політичні ре­форми дали змогу Польщі у короткий час дістати статус асоційованого члена Євросоюзу. Вигідність положення країни визначається виходом до моря та тран­зитними комунікаціями між Заходом і Сходом Європи.

Польща - республіка з президентом, що обирається строком на 5 років, та Сеймом, який виконує функції парламенту. Впливовою суспільною силою в дер­жаві є профспілки, які ще за радянських часів об'єднували 7-8 млн чоловік. Кількість політичних партій нині досягає трьох десятків.

Природно-ресурсний потенціал в цілому сприяє господарському розвитку Польщі. В країні переважає рівнинний рельєф (Польська низовина займає 80 % площі). Клімат помірно континентальний. З-поміж країн постсоціалістичної Євро­пи Польща найкраще забезпечена корисними копалинами. Головне багатство країни - кам'яне вугілля, за покладами якого вона займає перше місце в Європі. Значними є запаси сірки, міді, цинку, бурого вугілля та кам'яної солі.

З грунтів найпоширеніші дерново-підзолисті, дерново-карбонатні та чорнозе­ми, а також алювіальні у дельтах річок Вісли та Одри. Лісами вкрито до 20 % території, для господарських потреб їх не вистачає. Гідроресурси незначні, але гострого дефіциту їх країна не відчуває.

Населення. Польща вважається однонаціональною країною - поляки станов­лять 98,7 % населення. Під час Другої світової війни країна втратила до 15 % сво­го населення, що становило близько 7 млн чоловік. Завдяки державним заходам щодо стимулювання міграції та народжуваності кількість населення країни зросла на 11 млн чоловік. За віковою структурою на початок 90-х років Польща стала однією з наймолодших країн Центральної Європи. Частка працездатного населення тут становить 60 %. У містах проживає близько 60 % населення, на території країни розміщено 9 міських агломерацій, кожна з яких має близько 2 млн чоловік. Вплив столиці на життя країни дещо нижчий, ніж в інших країнах регіону, що по­яснюється наявністю кількох розвинутих промислових центрів.

Польща була однією з країн, сільське господарство якої мало найкращі переду­мови для реформ після руйнації соціалістичного табору. Тому реформаторські зру­шення у сільському господарстві відбулись раніше, ніж у інших галузях. З 1992 р. почався процес приватизації великих державних підприємств, а до того у 1990 р. в країні була впроваджена «комунальна власність» - від держави відокремились місцеві бюджети, що дістали право розпоряджатися комунальною власністю. В зовнішньоторговельній діяльності фізичні та юридичні особи дістали право на са­мостійну діяльність під наглядовим контролем з боку держави. Головним гаслом ре­форм у країні було створення справжнього власника, виховання людини з несоціалістичним мисленням. Фактично був сформований новий експортний комплекс

країни. Відбулась зовнішньоторговельна переорієнтація на ринки Північної та Західної Європи, Близького Сходу. Систематичні зовнішньоекономічні зв'язки з постсоціалістичними країнами у нових умовах досі не налагоджені.

Господарство Польщі досить розвинуте та багатогалузеве. До Другої світової війни країна мала переважно аграрну спеціалізацію. 65 % населення проживало в сільській місцевості і займалося сільським господарством. У промисловості знач­ним був вплив іноземного капіталу. В роки побудови соціалізму (1945-1990 pp.) Польща зазнала впливу індустріалізації, передусім дістали розвиток галузі важкої промисловості: енергетика, металургія, машинобудування і металообробка, хімія, лісова та лісохімічна промисловість, а також легка.

Промисловість Польщі представлена точним і загальним машинобудуван­ням. Дістали розвиток хімічна промисловість і промисловість будівельних мате­ріалів, паливно-енергетичний комплекс. Нині нафтопереробка Польщі розвивається на сировині з Близького Сходу. Металообробні галузі промисловості орієнтовані на вітчизняну сировину (мідь). Підприємства чорної металургії значною мірою залежа­ли від радянських поставок, тому нині у їхньому розвитку є певні проблеми.

Нині у розміщенні промисловості характерним є зосередження базових галу­зей сировинної орієнтації та машинобудування у великих містах та агломе­раціях. У невеликих містах з населенням до 20 тис. чоловік та селах розміщу­ються переважно підприємства харчової, деревообробної, будівельних матеріалів промисловості, що використовують місцеву сировину.

Сільське господарство Польщі завжди відрізнялося від інших соціалістичних країн значною часткою недержавного сектору. В європейському регіоні Польща посідає помітне місце за ви

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.